Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

CHEMORDER KULLANICI SÖZLEŞMESİ


1. Taraflar

 

1.1.     İşbu ChemOrder Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır), CNG FUARCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “ChemOrder” olarak anılacaktır) ile  olan ChemOrder’a ait “chemorder.com” internet sitesinde sunulan hizmetlerden Kullanıcı Sözleşme’sinde yer alan koşullar dahilinde yararlanan işbu Hizmetleri kullanmak suretiyle hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarruf edebilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve hizmetleri, Alıcı’lara yönelik olarak olan ChemOrder’a ait “chemorder.com” internet sitesinde satışa arz eden Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
1.2.    Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamının okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 
1.3.      İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ChemOrder ve Kullanıcı bundan sonra tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 


2. Tanımlar    

ChemOrder: CNG FUARCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kullanıcı: Elektronik bir ticaret ortamı olan ChemOrder’a ait “chemorder.com” internet sitesine üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden bu Sözleşme’de yer alan koşullar dahilinde yararlanan işbu Hizmetleri kullanmak suretiyle hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarruf edebilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve hizmetleri, Alıcı’lara yönelik olarak olan ChemOrder’a ait “chemorder.com” internet sitesinde sergileyen gerçek veya tüzel kişi.
Alıcı: “chemorder.com” internet sitesinde tanıtılan mal ve hizmetleri satın alan veya satın alma kastıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişi
Site: ChemOrder’a ait “chemorder.com” uzantılı internet sitesi ve bu siteye ilişkin her türlü uygulama   
ChemOrder Hizmetleri
(“Hizmet”): Kullanıcı'ların ve Alıcı’ların işbu Sözleşme’de tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ChemOrder tarafından, Site içerisinde sunulan tüm hizmetler
Ürün: Site'de Satıcı tarafından sergilenen her türlü mal ve/veya hizmetler

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

3.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın ChemOrder’a ait elektronik bir ticaret ortamı olan “chemorder.com” internet sitesinde mal ve hizmetlerinin, bu mal ve hizmeti satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Alıcı’ların incelemesine sunulması ve bu incelemeye müteakip Alıcı tarafından Satıcı ile iletişime geçilmek istenmesi halinde Site’de mevcut olan “online chat” programı veya Kullanıcı için tahsis edilmiş bölümde yer alan iletişim bilgileri sayesinde Alıcı ve Satıcı’nın online olarak karşı karşıya getirilmesi amacıyla düzenlenmiş olup Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

3.2. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle birlikte Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak ChemOrder tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olmaktadır.

 

4. Kullanıcı Sıfatı’na Haiz Olma ve Hizmet Kullanımı Şartları

 

4.1.    Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ChemOrder tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kayıt işlemi tamamlanmadan ve ChemOrder tarafından onaylanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2.      Kullanıcı olabilmek için işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, Chemorder tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, ChemOrder tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3.     ChemOrder, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ChemOrder tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, ChemOrder tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

 

5. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.  Kullanıcı, Site içerisinde kendisine tahsis edilen alanda yayınlanmak üzere, “ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az birini, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini, esnaf ve sanatkar için vergi kimlik numarası, tacirler için Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, Site’de satış yapan veya satış yapma amacıyla hareket eden tacir/esnaf ve sanatkar olmayanlar için ise yine kendisine tahsis edilen alanda yayınlanmak üzere ad, soyad ve merkez adresinin bulunduğu il bilgilerini ve ayrıca e-mail adresini, telefon numarası ve merkez adresini” bulunması halinde dayanak belge suretleri ile birlikte bulunmaması halinde ilgili kurumların açık elektronik sistemleri üzerinden doğrulandığını gösteren belgeler ile birlikte işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin onay tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ChemOrder’a iletmekle yükümlüdür  . Kullanıcı, ChemOrder’a ilettiği bilgiler de değişiklik olması halinde buna ilişkin bildirimi değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar ChemOrder’a iletmekle yükümlüdür. ChemOrder tarafından yapılan kontrollerde Kullanıcı tarafından iletilen bu bilgilerin güncel olmadığının tespit edilmesi halinde Kullanıcı’ya bildirimde bulunulacak olup bildirim tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından güncel bilgilerin iletilmesi gerekecektir. Verilen süre içinde tanıtıcı bilgilerini güncellemeyen Kullanıcı’ya ilişkin ChemOrder  işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan yükümlülüklerini yerine getirmeyecektir.

5.3.  Vergi mevzuatı kapsamında düzenlenmesi gereken tüm belgeleri düzenleyerek Alıcı’ya ulaşması için gerekli prosedürü işletmekle Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir.  Kullanıcı Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi ChemOrder’a ait değildir.

5.4. Kullanıcı, Site üzerinden sergileyeceği malların ikinci el mallar olması halinde ayrı bir kategoride sunulmasını sağlayacaktır. Malların ve hizmetlerin toplam bedeli ile birlikte, fiyat hesaplama usulünün ve teslimat masraflarının/teslimat masraflarının önceden belirlenmesi mümkün değilse buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisinin de Site’de yayınlanması için gerekli işlemlerin yapılması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. İlgili mal ve hizmetin yayınlanması ve Alıcı ve Kullanıcı’nın online chat ya da başkaca bir yolla bir araya gelmesi sonrası; Alıcı ve Kullanıcı arasında kurulan sözleşme ilişkisi, sipariş verilmesi, devamında onaylanması öncesinde yerine getirilmesi gereken her türlü yükümlülük Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.    Ayrıca ChemOrder, Alıcı’nın ödeme dahil herhangi bir edimini yerine getirmemesinden sorumlu tutulamaz.

5.5. ChemOrder, Kullanıcı tarafından kendisine Site’de yayınlanmak üzere gönderilen içerik ve içeriğe konu mal ve hizmetlerin hukuka aykırılığından sorumlu değildir. Ancak söz konusu hukuka aykırılıktan haberdar olması halinde bu içeriği kırk sekiz saati geçmemek üzere yayımdan kaldırarak hukuka aykırılığı Kullanıcı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gerekçesiyle bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca üçüncü kişilerce fikri mülkiyet hakkının ihlaline yönelik şikayet başvurusunun ChemOrder’a iletilmesine müteakip kırk sekiz saat geçmeksizin şikayete konu ürün yayından kaldırılarak söz konusu durum şikayette bulunan üçüncü kişiye ve Kullanıcı’ya bildirilecektir. Bu bildirime karşı Kullanıcı tarafından Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Madde 13’de yer alan belge ve bilgilerle birlikte itiraz edilebilir. İtirazın Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Madde 13 de yer alan tüm hususları içermesi ve sunulan bilgi/belgelerden Kullanıcı’nın itirazında açıkça haklı olduğunu göstermesi halinde ChemOrder tarafından itiraz başvurusunun ulaşmasından itibaren en geç yirmi dört saat içinde şikayete konu ürünü yeniden yayınlanacak ve söz konusu durum hem şikayet sahibine hem de Kullanıcı’ya bildirilecektir.

5.6. ChemOrder tarafından ayrıca aşağıda bildirilen durumlardan birinin veya benzer bir durumun tespiti halinde aracılık sözleşmesi kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlanabilir.  

a. Satıcı'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, ChemOrder tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 
b. İlgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Chemorder tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 
c. ChemOrder, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve ChemOrder tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ChemOrder, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5.7. ChemOrder tarafından, mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda aracılık hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Bu durumlarda ise kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Kullanıcı’ya gecikmeksizin bildirilir.  

5.8. ChemOrder, Kullanıcı’nın onayı alınmaksızın 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilen sürelerin üzerinde cayma süresi belirlememek, sunulan mal ve hizmetlerle ilgili gerçek dışı ve yanıltıcı açıklamalarda bulunulmamakla yükümlüdür .

5.9. ChemOrder işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir örneği Site’nin “Üyelik Sözleşmesi” kısmında Kullanıcı’nın da kolaylıkla erişebileceği şekilde saklanacaktır.  

5.10. Kullanıcı, tüm yükümlülüklerini yerine getirirken haksız ticari uygulamalarda bulunmamakla, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili genel hukuk düzenlemelerini incelemek ve bu düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın neden olduğu ihlallerden ChemOrder’ın sorumlu olmayacaktır. Aksine bir durumun ortaya çıkması halinde Kullanıcı, ChemOrder’in uğrayacağı bilcümle zararları tazmin yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, ChemOrder’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ChemOrder’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Kullanıcı’nın ChemOrder tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı'nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ChemOrder’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.13.  Kullanıcı'nın, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Chemorder, Kullanıcı tarafından ChemOrder’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

5.14. Kullanıcı, ChemOrder’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.15. ChemOrder’ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, ChemOrder ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ChemOrder ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ChemOrder, Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.16. Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ChemOrder’ın, ChemOrder çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ChemOrder, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.17. Kullanıcı, Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde ChemOrder’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.18. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.19.  ChemOrder, Kullanıcı’nın kendi inisyatifleri doğrultusunda, ChemOrder tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkân sağlamaktadır. Kullanıcı, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada ChemOrder tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

5.20. Kullanıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.21. Kullanıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.22. Kullanıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in fikri ve sınai mülkiyet dahil tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, ChemOrder’ın ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.23. Kullanıcı, Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.24. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.25. Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde ChemOrder’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ChemOrder’ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.26. Kullanıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ChemOrder aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.27. Kullanıcı, sattığı Ürünler'e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28.  Kullanıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, ChemOrder kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.29. Kullanıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten ChemOrder’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.30. ChemOrder, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ChemOrder, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, ChemOrder’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ChemOrder tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, ChemOrder tarafından yapılabilir. ChemOrder tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

5.31. ChemOrder, Site üzerinden, ChemOrder’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ChemOrder tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında ChemOrder’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.32. ChemOrder, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

5.33. Kullanıcı'lar ve ChemOrder hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.34.  Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkân" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkân" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, ChemOrder Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.35. ChemOrder, Kullanıcılar'ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

5.36.  ChemOrder, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, ChemOrder ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, ChemOrder’ı hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, ChemOrder’ın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.37.  Kullanıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.38.  Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site'de sergilenmesi yasaktır. ChemOrder, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği Ürünler'i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

 

6. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

 

6.1. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece ChemOrder Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

6.2. Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Alıcı'ya aittir. ChemOrder, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.3. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, ChemOrder’ın konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve ChemOrder’ın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.4. Alıcı’ların, Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar, hiçbir şart ve koşulda, ChemOrder tarafından değiştirilmeyecektir.

6.5. Kullanıcı, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, ChemOrder’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Kullanıcı, ChemOrder tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, ChemOrder tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

7. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası


Chemorder, Site üzerinden elde ettiği bilgilerin ve kişisel verilerin gizli tutulmasına, bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Kullanıcı veya Kullanıcı Yetkilisi, bu Sözleşmeyi kabul etmekle, Chemorder’ın Kullanıcı’ya ait bilgilerinin, kişisel verileri dâhil olmak üzere, Site’de yer alan ve bu Sözleşmenin bir parçası olan “Gizlilik ve Çerez Politikasında“, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında“,ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza metninde“ belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesini kabul eder.  

 

8. Diğer Hükümler

 

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Chemorder Sitesi ve Site’ye ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Chemorder’a aittir. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (ChemOrder’ın telif haklarına tabi çalışmalar) ChemOrder’a ait olarak ve/veya ChemOrder tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, ChemOrder Hizmet'lerini, ChemOrder bilgilerini ve ChemOrder’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının ChemOrder’ın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ChemOrder’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 
b) ChemOrder’ın, ChemOrder Hizmet'leri, ChemOrder bilgileri, ChemOrder telif haklarına tabi çalışmalar, ChemOrder ticari markaları, ChemOrder ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, ChemOrder'ın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

 

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

 

a) ChemOrder, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması  halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında geçerlilik kazanacaktır. 


8.3. Mücbir Sebepler


Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, ChemOrder, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ChemOrder için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ChemOrder’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. ChemOrder, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, ChemOrder’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 
a. Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 
b. Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, 
c. Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

 

8.6   Bildirim  


Tarafların işbu Sözleşme çerçevesinde yapacakları bütün bildirimler, yazılı olarak ChemOrder’a ait “info@chemorder.com” mail adresi ve Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren ChemOrder’a 2 (iş) iş günü içinde bildireceği e-mail adresi üzerinden yapılacaktır. Adres değişikliklerinin diğer tarafa aynı usulle bildirilmemesi halinde, bu Sözleşme’de geçen adreslere yapılan bildirimler alınmasa dahi usulüne uygun olarak yapılmış birer tebligatın hükümlerini doğuracaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Taraf’a ait olacaktır. Temerrüt veya fesih ihbarları ancak bir noter aracılığıyla, telgrafla ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş ve kanunlara uygun olarak tebliğ edildiği tarihte usulünce tebellüğ edilmiş sayılacaktır.